# مدیریت_روستایی

برگزاری اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعۀ روستایی

اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعۀ روستایی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد و مرکزپژوهشی مطالعات جغرافیایی روستاهای خراسان در نظر ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 28 بازدید