# برنامه_ریزی_روستایی

پاورپوینت مقالات اصلی همایش چشم انداز توسعه پایدار روستایی

دانلود پاورپوینت مقالات همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور (9 سخنرانی ارائه شده در نوبت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید

lمقاله: سنجش شاخص های ذهنی کیفیت زندگی در نواحی روستایی

سنجش شاخص های ذهنی کیفیت زندگی در نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن (چاپ شده در فصلنامه جغرافیا و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 24 بازدید

دانلود پرسشنامه

----------------------------------------------------------------- ردیف موضوع پرسشنامه دانلود 1 آگاهی روستاییان از بخش تعاون   2 تعاونی ها و توسعه ی روستایی   3 گرایش روستاییان به تعاونی   4 نهادهای خیریه و فقرزدایی روستایی   5 تعاونی صیادی و ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 46 بازدید