طرح های گرافیکی من

 

پوستر دومین همایش سراسری دانشجویی جغرافیا

 

طرح روی جلد کتاب

"کاربرد Arc GIS در برنامه ریزی شهر و منطقه"

تالیف دکتر مهدی قرخلو و دیگران

Soft ware: Corel Draw

 

 

طرح جلد و پشت جلد مجموعه مقالات همایش جغرافیا

Soft ware: Corel Draw

طرح جلد مجموعه مقالات همایش جغرافیا

 

طرح جلد و پشت جلد کتاب

 "آسیب شناسی سیاست های توسعه گردشگری ایران"

تالیف "یحیی کمالی"

Soft ware: Corel Draw

طرح جلد و پشت جلد کتاب یحیی کمالی

 

پوستر معرفی موسسه جغرافیا در سمینار"IDRC"

"International Disaster and Risk Conference"

" Davos-Swiss2008"

کنفرانس بین المللی مخاطرات و ریسک

Soft ware: Adobe Photoshop

پوستر معرفی موسسه جغرافیا در سمینار 

 

پوستر سخنرانی

"فرم شهری و الگوهای ارتباطی (مطالعه ی موردی: آمریکای شمالی)"

دکتر علی مدرس، استاد دانشگاه کالیفرنیا

تابستان ١٣٨٧- دانشگاه تهران

Soft Ware: Corel Draw

"پوستر سخنرانی فرم شهری و الگوهای ارتباطی"

 

پوستر کارگاه

"شهر چند هسته ای و آینده ی برنامه ریزی شهری در متروپل ها"

دکتر علی مدرس، استاد دانشگاه کالیفرنیا

تابستان ١٣٨٧- دانشگاه تهران 

Soft ware: Corel Draw

"پوستر کارگاه شهر چند هسته ای و آینده ی برنامه ریزی شهری در متروپل ها"

 

 

 طرح جلد

 "پروژه ارزیابی و توسعه راهبردی ظرفیت های

اجتماعی و اقتصادی روستاهای مناطق مرزی"

دفتر برنامه ریزی توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی

Soft ware: Corel Draw

طرح جلد پروژه ارزیابی و توسعه راهبردی ظرفیت های اجتماعی و اقتصادی روستاهای مناطق مرزی

/ 0 نظر / 22 بازدید