روستــــای چپــــاقلی

مشخصات اولیه ی آماری روستا چپاقلی و صیدآباد

(این دو روستا به لحاظ کالبدی یکی هستند.)

آدرس آماری تعداد خانوار جمعیت مرد زن مرد شاغل زن شاغل مرد بیکار زن بیکار استان شهرستان بخش دهستان آبادی گلستان ترکمن مرکزئ جعفربائ جنوبی چاپاقلی 490 2572 1272 1300 521 7 216 16 گلستان ترکمن مرکزئ جعفربائ جنوبی صیداباد 82 447 214 233 105 6 28 0

 روستای چپاقلی

  موقعیت سیاسی

استان گلستان ؛ شهرستان ترکمن ؛ بخش مرکزی ؛ دهستان جعفربای جنوبی ؛ طول  ′03 °54 شرقی و عرض ′58 °36 عرض شمالی ؛ در حدود 4 کیلومتری شمال شهر بندرترکمن، در کناره ی غربی جاده ی بندرترکمن - گمیش تپه روستایی نوپا (به لحاظ مکانی) وجود دارد که از تجمیع دو روستای «چپاقلی» و «سیدآباد» شکل گرفته و به طور رسمی به همین نام ذکر می گردد، با تلفظ محلی «چافاقلی- ثیداواد» که عموما فقط چافاقلی خوانده می شود(نقشه ی شماره ی 4).

از طرف شمال به روستای خواجه نفس ، از  جنوب به شهر بندر ترکمن ، از غرب به دریای خزر و از شرق به روستای هاشمنلی (بدون ارتباط مستقیم جاده ای قابل استفاده) محدود می شود. به لحاظ سطح بندی  سکونتگاههای  روستایی می توان آن را روستایی منفرد و مستقل دانست.

ویژگی های محیطی و جغرافیایی

ویژگی های محیطی و جغرافیایی روستا در قالب توصیفات شهرستان ذکر شد که قاعدتا روستا تابع آنهاست. ارتفاع روستا از سطح آب های آزاد 24 متر است ونیز شیب عمومی آن از شرق به غرب می باشد (بسیار نامحسوس). در عین همواری زمین های اطراف روستا، نشانه هایی از چند پادگانه ی دریایی در اطراف روستا به چشم می خورد که حاکی از پیشروی دریا در دوره های گذشته می باشد که در مکان یابی روستا متاسفانه به این موضوع و نیز اختلاف ارتفاعی اندک آن با سطح دریای خزر توجهی نشده است در حالی که این امر با توجه به برخی مطالعات انجام شده در سطح منطقه نشان از خطر بالای آبگرفتگی منطقه دارد. حتی یکی از آنها از میان بافت روستا می گذرد.

 پیشینه ی تاریخی

 

در حدود سالهای 30- 1320 شخصی به نام " ملا عراز حاجی" با سکونت در محلی واقع در ساحل  دریای خزر (که موقعیت آن در عکس شماره ی5 ) پایه گذار روستایی بود که در ابتدا به نام خود وی خوانده می شد. بعد از وی کم کم به صورت خودجوش ، افرادی از سایر نقاط در آنجا جمع شدند. با رونق گرفتن فعالیت صیادی ، این مکان کم کم گسترش یافت ، تاثیر این فعالیت اقتصادی در توسعه روستا به حدی بود که نام روستا را تغیر داد و "چاپاقلی" (چاپاق، اسم ترکمنی یک نوع ماهی در دریای خزر است و" لی" پسوندی است برای مکان و مالکیت). در طول این سال ها سطح آب دریا نوساناتی داشت . بالاخره در سال1372، دریا به حدی پیشروی کرد که باعث آبگرفتگی در روستا گردید و حتی تا 2 کیلومتری ساحل هم آمد و تا مدتها حتی هم اکنون در آنجا باقی ماند.مردم تا یکی، دو سال در روستای آب گرفته زندگی می کردند. در سالهای 73-1372 مردم با کمک دولت در مکانی در حدود 3 کیلومتری مشرق آنجا ساکن شدند. بنابراین اسکان در محل کنونی به صورت اجباری و ناشی از تهدید و فشار عوامل طبیعی (سیل) بوده است. ویژگی های این مکان قبلا ذکر گردیده است.

 وضعیت اجتماعی و فرهنگی

ویژگی های اجتماعی

ساختارهای اجتماعی ؛ در مورد اکثر روستاهای اطراف می توان گفت که تقریبا از یک یا دو یا چند طایفه ی محدود شکل گرفته اند مانند روستای «هاشمنلی» یا «توماجلر» که به ترتیب اکثرا از طایفه ی «هاشمن» و «توماج» هستند و به همین نام روستای خود را نام نهاده اند . اما این روستا که توسط شخصی به نام ملاعراز حاجی (و روستایی کوچکتر در کنار آن توسط شخصی به نام سید حاجی ) پایه گذاری شده بود ، به مرور با رونق گرفتن فعالیت صیادی ، عده ای ا نقاط  مختلف در آنجا جمع شده و روستا را وسعت دادند . بنابراین مشخص است که سکونتگاه طایفه واحدی نبوده است. همین عامل تا حدی سبب کاهش درجه ی اتحاد بین مردم شده است که در مواقعی انجام کارها  عمرانی و برخی دیگراز کارهای عمومی را کمی مشکل می کند. مثلا طرح جمع آوری زباله ی روستا به طور مرتب و منظم ، به دلیل عدم همکاری عده ای ، به خوبی اجرا نمی شود .

در سطحی دیگر روابط اجتماعی بین مردم تابع همان فرهنگ ترکمن ها ست، با نفوذ برخی ظواهر اجتماعی فرهنگ ایرانی (فارسی) ، فرهنگ احترام به افراد کهنسال و بزرگترها همچنان حفظ شده است ، در تمامی خانواده ها ، پدر سرپرست  خانواده است و فرهنگ مرد سالاری تا حدی حاکم است. فرهنگ مردم روستا مورد بخصوصی ندارد و همان فرهنگ غالب ترکمنی است .

به لحاظ مذهبی هیچ گونه تنوعی وجود ندارد و صد درصد  اهالی تابع مذهب حنفی از مذاهب چهارگانه ی اهل سنت هستند . از مساجد روستا فقط به عنوان محل برگزاری نماز و قرائت و آموزش قرآن به علاوه سخنرانی نماز جمعه استفاده می شود و استفاده دیگری ندارد. همچنین زنان به مسجد نمی روند .

تعصبات قبیله ای در بین مردم چندان جایگاهی ندارد (که دلیل آن قبلا ذکر شده است ) ولی تعصبات مذهبی نسبتا رایج است .

زبان مردم  هم مانند مذهب تنوعی ندارد و همان زبان ترکمنی (همه ی اهالی ) رایج در منطقه می باشد.

تحولات جمعیتی دوره های مختلف سرشماری در قالب شاخص های اصلی آن در جدول شماره ی 4 مرتب شده است.

سال

تعداد واحد مسکونی

خانوار

بعد خانوار

 

جمعیت

6ساله وبیشتر

با سواد

10ساله وبیشتر

 

کل

نرخ رشد

14 - 0

64 - 15

65 ساله و بیشتر

 

مرد

زن

مرد

زن

 

مرد

زن

 

1345

*

52

-

316

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

1355

*

166

6,5

1066

6,1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

1365

*

316

6,8

2122

5,9

*

*

*

1509

766

*

*

 

1375

412

418

6,3

2676

2,5

1262

1341

73

1099

1128

960

779

903

943

 

1385

531

611

5,9

3165

1,6

**

**

**

**

**

1307

1104

**

**

 

 

 مشارکت های روستاییان

آنچه به عنوان مشارکت های روستاییان از آن یاد می شود، عمدتا نمود چندانی در مراحل مختلف برنامه ریزی ندارد و توجهی به نیازها، آگاهی ها، تخصص ها و توانایی های روستاییان نشده است. از مشارکت در مراحل برنامه ریزی شاید بتوان از این موارد یاد کرد:

بازپرداخت کامل (قسط طولانی مدت) تسهیلات بنیاد مسکن که در زمان ساخت به آنها پرداخت شده بود.

کمک های مالی (خودیاری) روستاییان برای اجرای طرح های عمرانی در سطح روستا از جمله خیابان ها، لوله کشی آب، گاز و ...

 وضعیت اقتصادی

 

تفکیک بخش های سه گانه و منابع درآمد

براساس آمار سرشماری 1375 از کل جمعیت فعال روستای چپاقلی 32 درصد شاغل و 30,8 درصد بیکار هستند. ساختار اقتصادی روستا وابسته به کشاورزی است، به نحوی که 97 درصد از شاغلین روستا کشاورز هستند، 2,2 درصد در بخش خدمات و 0,8 درصد در بخش صنعت فعالیت می کنند. همان طور که اشاره شد توسعه ی  این روستا بستگی زیادی به فعالیت صیادی داشته و دارد ، بنابراین واضح است که عمده ترین فعالیت اقتصادی در آن ، فعالیت صیادی باشد.. درآمد و معشیت بسیاری  از ساکنین وابسته به این فعالیت است و مناظر روزانه داخل روستا (هم چنان که در عکس ها مشخص است ) به طور واضحی نشانگر این مسئله است .

حدود 200 (به علت عدم وجود آمار، این آمار غیر رسمی بوده و با مشاهدات و مصاحبه بدست آمده است.) نفر (عموما سرپرستان خانواده) به طور رسمی و قانونی از طریق فعالیت در شرکت های تعاونی صیادی وابسته به شیلات امرار معاش می کنند . اما به دلیل محدودیت و شرایط این صورت از فعالیت صیادی، عده ی زیادی از مردم به صیادی خارج از چارچوب قانونی این شرکت ها می پردازند ، که به دو صورت کوچک و محدود روزانه و یا گروهی و وسیع و دوره ای انجام می شود . البته ریسک حالت دوم زیاد است ، به طوری که تاکنون - به ویژه در چند سال اخیر - چندین نفر از همین روستا در این راه جان خود را از دست داده اند (غرق شدن در دریا ، تصادف در تعقیب و گریز با ماموران حراست دریا ، درگیری در دریا با ماموران حراست دریایی کشور همسایه - به دلیل صید در آبهای کشور همسایه - و نیز درگیری با ماموران داخلی و...) زیرا صید ماهی مخصوصا ماهیان خاویاری در این دریا به جز از از طریق تعاونی های شیلات معمولا ممنوع می باشد ، با وجود این بازهم به علت بیداد بیکاری در روستا و کل منطقه ، فشار معشیت مردم را به این کار وا می دارد .

در ظاهر امر چنین شیوه ی صیادی مذموم به نظر می رسد ولی بدون در نظر گرفتن شرایط منطقه و آشنایی با آن نمی توان در مورد این فعالیت اظهار نظر کرد .

اما سایر فعالیت های اقتصادی ؛ بعد از صیادی ، عمده ترین فعالیت اقتصادی ، دامداری و زراعت است . البته دامداری در مقیاس وسیع (گله ای یا دامداری های بزرگ) در داخل بافت روستا به چشم نمی آید و عمدتا به صورت نگهداری تعداد محدودی دام در حیاط منازل است . البته در اطراف روستا چند واحد دامداری صنعتی وجود دارد که وابستگی و اثر خاصی بر روستا ندارد . دام های موجود شامل گاو ، گوسفند ،طیور و تعدادی بز و شتر می باشد . این دام ها عمدتا به صورت دستی تغذیه می شوند و فقط در مواقعی  از سال برخی از آنها به صورت روزانه در مراتع (زمین های کشاورزی برداشت شده یا کشت نشده ) یا زمین های خالی سرسبز تعلیف می شوند (در کنار تغذیه دستی ).

از این دام ها فر آورده هایی چون شیر و لبنیات ، گوشت ، پشم، تخم مرغ و کود حیوانی بدست  می آید که مکان مصرف و عرضه آنها عمدتا شهر بندر ترکمن و نیز داخل خود روستاست .البته چند سالی است که شیر توسط  شرکت هایی جمع آوری می شود و میزان شیر عرضه شده و نیز لبنیات در خود روستا کاهش یافته است .

فعالیت  دیگر قالی بافی است . هیچ گونه فعالیت باغداری در روستا و اطراف آن انجام نمی شود  و درختان موجود در بافت مسکونی روستا ، درختان باغچه هستند که جهت تزیین و استفاده ی خانگی از میوه هایشان کشت می شوند .

اما فعالیت قالی بافی ، از دو جهت اهمیت دارد ، به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ فرهنگی که این دو جنبه با یکدیگر عجین شده اند . فعالیت قالی بافی کاملا توسط زنان و دختران انجام می گیرد و بافت آن با سه هدف عمده صورت می گیرد :

فروش (در آمد) ، جهزیه عروس و استفاده در منزل . در زبان ترکمنی به نوع اول « ساتلیق» و به نوع دوم و سوم «توتلیق» می گویند. قالی ها و قالیچه های فروشی توسط افراد مشغول در کار خرید و فروش قالی (واسطه ها) سفارش شده و با تامین مواد اولیه (انواع نخ قالی) توسط آنها ، در نهایت به خود ایشان فروخته می شود

/ 0 نظر / 59 بازدید