تحقیق کلاسی - بررسی وضعیت تولید در بخش کشاورزی ایران (زراعت و باغداری)

فهرست

چکیده 3

واژگان کلیدی: 3

مقدمه  4

اهداف تحقیق   4

سوالات تحقیق   5

روش تحقیق   5

مشخصات عمومی ایران   6

سطح زیر کشت غلات    7

کشت آبی و دیم غلات.. 8

میزان تولید غلات    9

تولید آبی و دیم غلات.. 9

عملکرد غلات    10

عملکرد آبی و دیم غلات.. 12

سطح زیر کشت حبوبات    12

کشت آبی و دیم حبوبات.. 12

عملکرد حبوبات    16

سطح زیر کشت محصولات صنعتی    17

میزان تولید محصولات صنعتی    19

عملکرد محصولات صنعتی    20

سطح زیر کشت سبزیجات    21

میزان تولید سبزیجات    23

عملکرد سبزیجات    24

سطح زیر کشت محصولات جالیزی    24

میزان تولید محصولات جالیزی    25

عملکرد محصولات جالیزی    26

سطح زیر کشت نباتات علوفه ای    27

میزان تولید نباتات علوفه ای    27

عملکرد نباتات علوفه ای    28

سطح زیر کشت سایر محصولات زراعی    29

تولید سایر محصولات زراعی    30

سطح زیر کشت باغات در کشور. 31

میزان تولید محصولات در کشور. 32

نتیجه گیری.. 34

نتیجه گیری آماری    36

کل وسعت زمین های زراعی    36

کشت آبی و دیم. 38

میزان تولیدات زراعی    40

تولید آبی و دیم. 41

منابع ومآخذ. 45

 

مقدمه

اقتصاد به عنوان اساس فعالیت های جوامع مطرح است. از مهمترین فعالیت های اقتصادی جوامع بشری، فعالیت های کشاورزی است که از گذشته تاکنون مطرح بوده است. به ویژه آنکه این بخش از اقتصاد تامین کننده­ی غذای انسان هاست، بنابراین به عنوان محرک جامعه محسوب می شود. کشاورزی که درمفهوم جامع، عبارت از بهره برداری از زمین و اهلی کردن گیاه و حیوان مفید به حال انسان است(ماهوشی، 1373) از دیرینه ترین اشکال فعالیت تولیدی اقتصادی درجامعه بشری است. به گواهی تاریخ اکثر تمدن های شناخته شده حول محور کشاورزی شکل گرفته است. درجهان امروز هم باوجود پیشرفت­های خیره کننده در سایر گونه های فعالیت اقتصادی یعنی خدمات و صنعت، وضعیت کشاورزی همچنان نقش چشمگیری درعرصه ی اقتصاد جوامع مختلف دارد( میلانی، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 138-137، 162). با توجه به این که جهان آینده به دلیل تنوع نیازها و افزایش جمعیت نیاز شدیدتری به تامین موادغذایی دارد، لذا توسعه ی بخش کشاورزی در هر منطقه ای بایستی در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

اهداف تحقیق

این تحقیق در پی دستیابی به اهداف زیر می باشد:

  • تعیین میزان تولیدات کشاورزی کل کشور و استان ها
  • تعیین چگونگی توزیع تولیدات کشاورزی در کشور بر حسب استان ها
  • تعیین تفاوت های بین مناطق مختلف کشور در تولید محصولات کشاورزی
  • مقایسه ی حجم تولیدات کشاورزی استان ها با یکدیگر

 سوالات تحقیق

با توجه به اهداف تعیین شده، در این تحقیق به دنبال پاسخ دهی به سوالات زیر هستیم:

  • وضعیت کمی زمین های کشاورزی کشور چگونه است؟
  • میزان تولید و عملکرد هر یک از گروه های محصولات کشاورزی در سطح کشور چگونه است؟
  • وضعیت کشت، تولید و عملکرد استان ها در هر گروه از محصولات نسبت به یکدیگر چگونه است؟

 فرضیات تحقیق

  • به نظر می رسد که سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد محصولات کشاورزی در استان ها به عوامل مختلف طبیعی و انسانی بستگی دارد.
  • به نظر می رسد که هر یک از استان ها در تولید محصولات خاصی اولویت دارند.

 روش تحقیق

تحقیق حاضر بر پایه ی آمار انجام گرفته است. آمار و داده های کشاورزی و جمعیتی مورد نیاز ما به صورت استانی است. روش کار براساس منابع کتابخانه ای، اسنادی و استفاده از پایگاههای اینترنتی بوده است. داده های مورد نیاز نیز از سرشماری عمومی نفوس مسکن سال 1385، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاوری1382 و آمارنامه ی زراعی سال 1385 و 1384 وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده، تهیه نقشه ها نیز با استفاده از نرم افزار Arc GIS  و ترسیم نمودارها با نرم افزار Excel صورت گرفته است. ترسیم کلیه­ی نقشه ها و نمودارها توسط نگارنده انجام گرفته است. همچنین برای بیان همبستگی بین متغیرها از نرم افزار SPSS 13 استفاده شده است. مبنای اصلی ما تقسیمات کشوری در سال 1385 است.

مشخصات عمومی ایران

کشور ایران در قسمت غربی فلات وسیعی به همین نام از جنوب غربی آسیا واقع شده است. که بین ' ٠٠ و ° ٢۵ تا '۴٠  و° ٣٩ عرض شمالی از خط استوا و ' ١۴ و ° ۴۴ تا ' ٢٠ و ° ۶٣ طول شرقی از نصفاالنهار گرینویچ قرار دارد. در سال ١٣٨۵ ، از نظر تقسیمات کشوری دارای ٣٠ استان، ٣٣۶ شهرستان، ٨٨٩ بخش، ٢۴٠٠ دهستان، ١٠١٢ شهر و ۶٣٩٠۴ آبادی دارای سکنه بوده است. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٨۵ جمعیت کشور ٧٠۴٩۵٧٨٢ نفر بوده است. مساحت خاکی ایران در حدود ١۶٢٨۵۵۴ کیلومتر مربع است (مرکز آمار ایران، 1385).

نقشه ی شماره ی 1 – طبقه بندی جمعیتی استان های ایران، 1385 (به روش Natural Brakes).

 

 

سطح زیرکشت غلات

غلات یکی از گروه های عمده ی محصولات زراعی سالانه، مهم ترین مواد تغذیه ای جمعیت ایران را به خود اختصاص می دهد. انواع غلات شامل گندم، جو، چاودار، برنج، ذرت و ارزن می باشند (مطیعی لنگرودی، 1385، 129). در سال زراعی 85-84، 9368782 هکتار زمین کشاورزی به کشت غلات اختصاص داشت که از این مقدار 45.4 درصد آن آبیاری گردیده و 54.6 درصد بقیه بصورت دیم بوده است. پراکندگی آنها در نمودار 1 مشاهده می شود.

 

استان

سطح زیر کشت غلات آبی

سطح غلات دیم

کل سطح زیر کشت غلات

تولید غلات آبی

تولید غلات دیم

کل تولید غلات

کل کشور

4253812

5114971

9368782

16888222

5509859

22398081

فارس

618138

181361

799499

3008753

193276

3202029

خوزستان

534412

316619

851031

1982035

152803

2134838

خراسان رضوی

403578

159848

563426

1180299

74296

1254595

گلستان

224512

275806

500318

748942

558304

1307246

مازندران

213973

78108

292081

954570

145961

1100531

گیلان

200296

19533

219828

741716

21623

763339

اصفهان

183424

29246

212670

926715

23022

949737

کرمانشاه

156918

479495

636413

983114

723761

1706875

همدان

142066

350545

492611

540528

388926

929454

آذربایجان غربی

133217

293811

427028

430129

332190

762319

آذربایجان شرقی

125709

396093

521802

437307

378987

816294

لرستان

124788

379797

504585

400000

427940

827940

قزوین

117915

101671

219586

585129

99760

684889

مرکزی

110743

147772

258515

454127

147123

601250

اردبیل

108527

335080

443607

419102

282875

701977

تهران

105397

1419

106816

515643

1435

517078

کرمان

97335

217

97552

378735

57

378792

خراسان شمالی

89537

148643

238180

255095

126969

382064

سیستان و بلوچستان

76394

30

76424

148173

41

148214

منطقه ی جیرفت و کهنوج

61513

0

61513

218459

0

218459

ایلام

49870

154058

203928

194127

178461

372588

سمنان

47363

11279

58642

181734

15314

197048

کردستان

45010

520841

565851

190087

651409

841496

کهکیلویه و بویراحمد

44425

161182

205607

165895

116425

282320

چهارمحال و بختیاری

43584

59025

102609

170330

84816

255146

خراسان جنوبی

43030

26346

69376

93793

5351

99144

قم

39268

908

40176

154919

693

155612

یزد

35921

0

35921

135341

0

135341

زنجان

32173

303816

335989

120088

321071

441159

بوشهر

23868

182422

206290

70311

56969

127280

هرمزگان

20910

0

20910

103025

0

103025

 

کشت آبی و دیم غلات

 

غلات در کشور به دو صورت آبی و دیم کشت می شود. در سال 1385، سطح زیر کشت غلات آبی در کشور برابر 4253812 هکتار و سطح زیر کشت غلات دیم نیز 5114971 هکتار بوده است. در میان های استان های کشور، فارس با 618138 هکتار کشت غلات آبی، اول و هرمزگان با 20910 هکتار، آخر است. در مورد کشت دیم نیز، کردستان با 520841 هکتار، اول و هرمزگان، یزد و منطقه ی جیرفت، بدون کاشت دیم، در رده های آخر قرار دارند. 

میزان تولید غلات

در این سال زراعی، حدود 22398081 تن غلات از سطح مزارع کشور برداشت شده است. از 30 استانی که غلات در آنها برداشت گردیده، استان های خوزستان، فارس و کرمانشاه به ترتیب با 9%، 8.5% و 6.8% سهم در کشت غلات، جمعا ً24.4 درصد سطح برداشت شده این گروه از محصولات را به خود اختصاص داده اند. در بین استان ها، فارس با 14.3% سهم در تولید غلات در رتبه اول و خراسان جنوبی با 0.4% درصد سهم در جایگاه آخر قرار گرفته است.

 تولید آبی و دیم غلات

استان فارس در برداشت آبی غلات با سهم 14.5% در جایگاه نخست قرار گرفته و پس از آن استان های خوزستان و خراسان رضوی هر کدام به ترتیب با 12.5 و 9.5 درصد سطح برداشت غلات آبی رتبه های دوم و سوم را به دست آورده اند. بالاترین سطح برداشت غلات دیم به استان کردستان با 10.2% تعلق داشته است . استان های کرمانشاه، آذربایجان شرقی و لرستان به ترتیب با 9.4، 7.7 و 7.4 درصد رتبه های دوم تا چهارم برداشت دیم غلات را به خود اختصاص داده اند. 

...

>>>> دانلود متن کامل مقاله <<<<<

 

*************************************

 

 

صفحات مرتبط:

 

رزومه ی من

 

استان گلستان

 

دریافت اطلاعات

 

نظرسنجی وبلاگ

 

نقشه های Shape

 

معرفی روستای چپاقلی

 

عضویت در خبرنامه ی وبلاگ

 

دانلود مقالات اولین همایش سراسری دانشجویی جغرافیا

 

دانلود تمامی مقالات دومین همایش سراسری دانشجویی جغرافیا

 

دانلود تمامی مقالات سومین همایش سراسری دانشجویی جغرافیا

 

 

 

 

 

 لینک های مرتبط (سایت و وبلاگ های دیگر):

 

صفحه نخست وبلاگ

 

 سایت گروه نواندیشان طرح و توسعه

 

مرکز آمار ایران

 

مجلات دانشگاه تهران

 

وبلاگ اسماعیل یمرلی (جغرافیای نوین)

 

وبلاگ جلیل قزل (شهرسازی)

 

وبلاگ روستای قرنجیک

 

وبلاگ روستای پنج پیکر

 

وبلاگ احسان تراج (شهرسازی شمال)

 

وبلاگ آییژ عزمی (توسعه روستایی)

 

وزارت جهاد کشاورزی

 

موسسه توسعه روستایی ایران

 

وبلاگ فروش انواع نقشه، لایه های جی ای اس و آمار


 

 

/ 0 نظر / 244 بازدید