مقالات همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور

_______________________________________________________

راهنمای دانلود مقالات:

ابتدا مقاله مورد نظر خود را از لیست بیابید. سپس روی عنوان محوری که مقاله در آن قرار دارد کلیک کنید. در صفحه ی جدیدی که باز می شود، روی آیکون Download کلیک کنید. در انتها و در صفحه جدید، روی آیکون سبز رنگ DOWNLOAD کلیک کنید. مانند شکلهای زیر:

 

 

 

________________________________________________________

الف. دانلود مقالات محور توسعه پایدار محیطی شامل:

 1. بررسی پیامدهای منفی ریزگردها در غرب کشور به عنوان یکی از عوامل دافعه جمعیت
 2. مدیریت اراضی با دانش بومی مرتعداری عشایر
 3. اثرات زیست محیطی توسعه گردشگری در نواحی روستایی با تاکید بر نگرش ساکنان محلی مورد: دهستان لواسانات کوچک
 4. پارکهای باستان شناختی؛ تعامل مشترک باستان شناسی و گردشگری در روستاها
 5. بررسی چالشها و تهدیدهای منابع طبیعی، خصیصهها و راهبردهای مدیریت پایدار آنها
 6. آسیب شناسی مدیریت پسماند در نواحی روستایی استان گیلان مطالعه موردی: شهرستانهای انزلی، رشت و رودبار
 7. انرژیهای تجدیدپذیر و نقش آن در توسعه پایدار روستایی
 8. ارزیابی تاثیر جوامع روستایی در پایداری منابع جنگلی (منطقه مورد مطالعه: بخشی از جنگلهای بهشهر و نکاء)
 9. سنجش توسعه پایدار کشاورزی بر اساس منابع آب و خاک
 10. بررسی اقدامات لازم جهت احداث سد در مناطق روستایی با مطالعه موردی سد مخزنی کهیر
 11. کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در توسعه پایدار مناطق روستایی با تاکید بر رویکرد برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی: شهرستان شهرکرد)
 12. پیامدهای اقتصادی- اجتماعی یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و نقش آن بر توسعه روستایی مورد مطالعه: دهستان فش- شهرستان کنگاور
 13. ارزیابی اثرات اجرایی طرح مدیریت منابع آب در توسعه پایدار روستایی
 14. امکان سنجی توسعه اکوتوریسم روستایی با استفاده از مدل swot
 15. تحلیل تضاد ذینفعان در منابع طبیعی و سبکها و استراتژیهای مدیریتی آن
 16. تدبیر مشارکتی: گزیداری مناسب در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی
 17. ابیانه در خطر نابودی: احداث کمپینگهای گردشگری رویکردی نوین در راستای حفاظت محیط اکولوژیک و توسعه
 18. پایدار روستای قرمز رنگ ایران
 19. موانع یکپارچه سازی اراضی کشاورزی
 20. بررسی نوسانات سطح آب دریای خزر و تاثیر آن بر سکونتگاههای بخش شرقی سواحل استان گلستان
 21. معرفی چارچوب سیاستگذاری بخش ترویج در چشم انداز توسعه پایدار محیط زیست و منابع طبیعی
 22. بررسی وضعیّت توسعه پایدار روستایی با استفاده از مدل P.S.R
 23. توسعه پایدار روستایی و لزوم مشارکت مردم محلی در مدیریت بهینه منابع آب
 24. نقش عوامل محیطی در آرایش فضایی سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار)
 25. _________________________________________________

ب. دانلود مقالات محور توسعه پایدار نهادی شامل:

 1. مدیریّتِفراگیردرفرایندتوسعهوعمرانوآبادانیروستاهایایران
 2. بررسیدلایلوفرآیندادغامتوسعهپایداردرنظامسیاستگذاریوبرنامهریزی
 3. توسعهنهادیپایدارحکمرواییخوبومدیریتتوسعهپایدارروستایی
 4. دهیاریوجایگاهآندرتوسعهجامعهروستاییایران
 5. ارزیابیتطبیقیالگوهایتعاونی )اشتراکی( ونقطهایارائهخدماتدرمدیریتروستایی،مطالعهموردی: شهرستانابرکوه )یزد( ولامرد ) فارس)
 6. تحلیلعاملیعواملپیشبرندهوبازدارندۀتعاونیآببران
 7. بررسیتاثیرفعالیتشرکتهایتعاونیروستاییایراندرتوسعهپایدارروستاییموردمطالعهشرکتهای تعاونیروستاییاستان
 8. بکارگیرینظریهبازیگراندرفرآیندبرنامهریزیتوسعهروستاییباتاکیدبرساماندهینظاممدیریتو برنامه‌ ریزیتوسعهروستایی
 9. نقشمدیریتمشارکتیدرتوسعهپایدارروستایی)مطالعهموردی: روستایبنیسشهرستانشبستر(
 10. ارزیابینقشتعاونیدهیاریهاپیرامونظرفیتسازیوتوانمندسازیدهیاریهاازطریقافزایشمزایاوکاهش معایبخدماترسانیمطالعهموردی )دهستاندشتسرشهرستانآمل(
 11. درآمدیبرتحلیلمدلحکمرواییمحلیروستاییدرمدیریتروستایی
 12. بررسیاثراتتعاونیهایتولیدروستاییدرتوسعهکشاورزیپایدارازدیدگاهکشاورزان )مطالعهموردی: شهرستاننیشابور(
 13. نقشتعاونیهایتولیدروستاییدرتقویتکارآفرینیدرمناطقروستایی
 14. بررسیوتحلیلکاراییفنیشرکتهایتعاونیروستاییشهرستانمیانهبهروشتحلیلفراگیرداده ها
 15. بررسیمدیریتروستاییوارائهالگویبهینهمدیریتروستاهایکوچک)مطالعهموردی: شهرستانبهاراستان همدان(
 16. تحلیلگفتماننوسازیوواگراییسیاستهایتوسعهکشاورزیوروستایی
 17. تبیینمولفه هایتوسعهپایدارروستاییدربرنامهششمتوسعهکشوردرراستایاهدافاقتصادمقاومتیوسندچشمانداز  4141
 18. آسیبشناسیجایگاهمدیریتمشارکتیمحلیدرتوسعهپایدارروستاییدرایران
 19. بازاندیشیبهنظامحقوقوقوانینروستاییدرایران
 20. تلقیازتوسعهروستاییدربرنامهپنجمتوسعهکشور
 21. چالشهایاستقرارمدیریتروستاییدرروستاهایکوچکوپراکنده
 22.  بررسی جامعهشناختیشأن روستا دربرنامه هایتوسعهجمهوریاسلامی
 23. نگرشیبرجایگاهبخشکشاورزیدرنظامبرنامهریزیتوسعهروستاییکشورباتأکیدبربرنامهپنجم
 24. سیاستهایپیشنهادیتوسعهپایدارکشاورزیبرایبرنامهششمتوسعهکشور
 25. تحلیلیبرحکمرواییونقشآندرتوسعهروستایی
 26. آسیبشناسیتشکلهایمردمیدرتوسعهروستائی)باتاکیدبرشوراهاودهیاریها(
 27. تعاونیآببران؛رهیافتینویندرراستایمدیریتمشارکتیآبیاریدربخشکشاورزی
 28. بررسیآسیبهاوچالشهایتشکلهایتحتپوششسازمانتعاونروستاییدرایران
 29. جایگاهمدیریتنوینروستاییدرنواحیروستاییپیرامونکلانشهرهاو............ بررسیعواملموثربرمدیریت برنامهریزیوتوسعهروستاییایننواحی )مورد: بخشمرکزیشهرستاناصفهان)
 30. ضرورتپرداختنبهتوسعهروستاییدربرنامهششمتوسعهکشور
 31. بررسیعملکردشورایاسلامیروستاییدرایران
 32. نهادگراییرویکردینوجهتتوانمندسازیودستیابیبهمدیریتتوسعهپایدارروستاییباتاکیدبرنقش دهیاریها
 33. عرصههایواجداولویتبرایسیاستگذاریدربرنامهششمتوسعهکشوردرزمینهمدیریتروستاییدرایران
 34. تعیینسیاستمحوریتوسعهروستاییدرایرانبرمبنایآمایشسرزمین
 35. الگویبرنامهریزیومدیریتدرتوسعهپایدارروستایی؛تجربه"طرحتوسعهپایدارروستایمحمدآبادپسکوه"باتاکیدبرکارآفرینیواشتغال
 36. چالشهاوظرفیتهایمدیریتنواحیروستاییایرانباتأکیدبرنقشدهیاریهاوالزاماتآنبرایبرنامهششم توسعه
 37. یکپارچگیفضاییدرفرایندتوسعةپایدارباتاکیدبرمنظومههایروستایی
 38. ارزیابیتاثیرجوامعروستاییدرپایداریمنابعجنگلی)منطقهموردمطالعه: بخشیازجنگلهایبهشهرونکاء)
 39. مشارکتزناندرمدیریتروستایی
 40. تحلیلرویکردهاوساختارهایسیاستگذاریتوسعهروستاییدرکشورهایمنتخب؛دستاوردهاییبرایایران

-------------------------------------------------------------

ج. دانلود مقالات محور توسعه پایدار اجتماعی فرهنگی شامل:

 1. تبیین مشارکت روستائیان در توسعه سکونتگاه‌های روستایی دهستان حومه)شهرستان خدابنده(
 2. رتبه بندی روستاهای استان بوشهر از نظر سطح توسعه یافتگی
 3. نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد بنگاه‌های کسب و کار کوچک و متوسط روستایی با تاکید بر مشارکت جوانان روستایی
 4. نگرش روستاییان نسبت به مشارکت در طرح هادی روستایی در روستای سنگستان شهرستان همدان
 5. واکاوی عملکرد سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی شهرستان هشترود
 6. بررسی اثرات جنبه‌های حقوقی بهره برداری از اراضی کشاورزی در جوامع روستایی ایران
 7. ارزیابی عوامل موثر در ناکامی طرحهای تجمیع مناطق روستایی) مطالعه موردی : شهرستان پاوه، بخش نوسود، شهرک شرام (
 8. گردشگری روشها و آیینهای شکار سنتی پرندگان در استان گیلان
 9. ارزیابی عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران روستایی در طرحهای مرتعداری )مطالع
/ 0 نظر / 178 بازدید