تاریخ :  ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
نویسنده :  مجید قرنجیک

در این مطلب می تونید متن کامل مقالات پذیرفته شده در همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور که 15 بهمن ماه 93 در دانشگاه تهران برگزار شده رو دانلود کنید. ضمنا چون مقالات در سی دی همایش به صورتی ارائه شده که جدا از هم نیستن و فقط به صورت محورهای پنجگانه از هم تفکیک شدن، ناچار بعد از پیدا کردن مقاله ی مورد نظر در لیست هر بخش بایستی کل مقالات اون محور رو دانلود و استفاده کنید. در صورت امکان شاید بتونم در آینده اونهارو جداگانه بزارم.


_______________________________________________________

راهنمای دانلود مقالات:

ابتدا مقاله مورد نظر خود را از لیست بیابید. سپس روی عنوان محوری که مقاله در آن قرار دارد کلیک کنید. در صفحه ی جدیدی که باز می شود، روی آیکون Download کلیک کنید. در انتها و در صفحه جدید، روی آیکون سبز رنگ DOWNLOAD کلیک کنید. مانند شکلهای زیر:

 

 

 

________________________________________________________

الف. دانلود مقالات محور توسعه پایدار محیطی شامل:

 1. بررسی پیامدهای منفی ریزگردها در غرب کشور به عنوان یکی از عوامل دافعه جمعیت
 2. مدیریت اراضی با دانش بومی مرتعداری عشایر
 3. اثرات زیست محیطی توسعه گردشگری در نواحی روستایی با تاکید بر نگرش ساکنان محلی مورد: دهستان لواسانات کوچک
 4. پارکهای باستان شناختی؛ تعامل مشترک باستان شناسی و گردشگری در روستاها
 5. بررسی چالشها و تهدیدهای منابع طبیعی، خصیصهها و راهبردهای مدیریت پایدار آنها
 6. آسیب شناسی مدیریت پسماند در نواحی روستایی استان گیلان مطالعه موردی: شهرستانهای انزلی، رشت و رودبار
 7. انرژیهای تجدیدپذیر و نقش آن در توسعه پایدار روستایی
 8. ارزیابی تاثیر جوامع روستایی در پایداری منابع جنگلی (منطقه مورد مطالعه: بخشی از جنگلهای بهشهر و نکاء)
 9. سنجش توسعه پایدار کشاورزی بر اساس منابع آب و خاک
 10. بررسی اقدامات لازم جهت احداث سد در مناطق روستایی با مطالعه موردی سد مخزنی کهیر
 11. کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در توسعه پایدار مناطق روستایی با تاکید بر رویکرد برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی: شهرستان شهرکرد)
 12. پیامدهای اقتصادی- اجتماعی یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و نقش آن بر توسعه روستایی مورد مطالعه: دهستان فش- شهرستان کنگاور
 13. ارزیابی اثرات اجرایی طرح مدیریت منابع آب در توسعه پایدار روستایی
 14. امکان سنجی توسعه اکوتوریسم روستایی با استفاده از مدل swot
 15. تحلیل تضاد ذینفعان در منابع طبیعی و سبکها و استراتژیهای مدیریتی آن
 16. تدبیر مشارکتی: گزیداری مناسب در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی
 17. ابیانه در خطر نابودی: احداث کمپینگهای گردشگری رویکردی نوین در راستای حفاظت محیط اکولوژیک و توسعه
 18. پایدار روستای قرمز رنگ ایران
 19. موانع یکپارچه سازی اراضی کشاورزی
 20. بررسی نوسانات سطح آب دریای خزر و تاثیر آن بر سکونتگاههای بخش شرقی سواحل استان گلستان
 21. معرفی چارچوب سیاستگذاری بخش ترویج در چشم انداز توسعه پایدار محیط زیست و منابع طبیعی
 22. بررسی وضعیّت توسعه پایدار روستایی با استفاده از مدل P.S.R
 23. توسعه پایدار روستایی و لزوم مشارکت مردم محلی در مدیریت بهینه منابع آب
 24. نقش عوامل محیطی در آرایش فضایی سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار)
 25. _________________________________________________

ب. دانلود مقالات محور توسعه پایدار نهادی شامل:

 1. مدیریّتِفراگیردرفرایندتوسعهوعمرانوآبادانیروستاهایایران
 2. بررسیدلایلوفرآیندادغامتوسعهپایداردرنظامسیاستگذاریوبرنامهریزی
 3. توسعهنهادیپایدارحکمرواییخوبومدیریتتوسعهپایدارروستایی
 4. دهیاریوجایگاهآندرتوسعهجامعهروستاییایران
 5. ارزیابیتطبیقیالگوهایتعاونی )اشتراکی( ونقطهایارائهخدماتدرمدیریتروستایی،مطالعهموردی: شهرستانابرکوه )یزد( ولامرد ) فارس)
 6. تحلیلعاملیعواملپیشبرندهوبازدارندۀتعاونیآببران
 7. بررسیتاثیرفعالیتشرکتهایتعاونیروستاییایراندرتوسعهپایدارروستاییموردمطالعهشرکتهای تعاونیروستاییاستان
 8. بکارگیرینظریهبازیگراندرفرآیندبرنامهریزیتوسعهروستاییباتاکیدبرساماندهینظاممدیریتو برنامه‌ ریزیتوسعهروستایی
 9. نقشمدیریتمشارکتیدرتوسعهپایدارروستایی)مطالعهموردی: روستایبنیسشهرستانشبستر(
 10. ارزیابینقشتعاونیدهیاریهاپیرامونظرفیتسازیوتوانمندسازیدهیاریهاازطریقافزایشمزایاوکاهش معایبخدماترسانیمطالعهموردی )دهستاندشتسرشهرستانآمل(
 11. درآمدیبرتحلیلمدلحکمرواییمحلیروستاییدرمدیریتروستایی
 12. بررسیاثراتتعاونیهایتولیدروستاییدرتوسعهکشاورزیپایدارازدیدگاهکشاورزان )مطالعهموردی: شهرستاننیشابور(
 13. نقشتعاونیهایتولیدروستاییدرتقویتکارآفرینیدرمناطقروستایی
 14. بررسیوتحلیلکاراییفنیشرکتهایتعاونیروستاییشهرستانمیانهبهروشتحلیلفراگیرداده ها
 15. بررسیمدیریتروستاییوارائهالگویبهینهمدیریتروستاهایکوچک)مطالعهموردی: شهرستانبهاراستان همدان(
 16. تحلیلگفتماننوسازیوواگراییسیاستهایتوسعهکشاورزیوروستایی
 17. تبیینمولفه هایتوسعهپایدارروستاییدربرنامهششمتوسعهکشوردرراستایاهدافاقتصادمقاومتیوسندچشمانداز  4141
 18. آسیبشناسیجایگاهمدیریتمشارکتیمحلیدرتوسعهپایدارروستاییدرایران
 19. بازاندیشیبهنظامحقوقوقوانینروستاییدرایران
 20. تلقیازتوسعهروستاییدربرنامهپنجمتوسعهکشور
 21. چالشهایاستقرارمدیریتروستاییدرروستاهایکوچکوپراکنده
 22.  بررسی جامعهشناختیشأن روستا دربرنامه هایتوسعهجمهوریاسلامی
 23. نگرشیبرجایگاهبخشکشاورزیدرنظامبرنامهریزیتوسعهروستاییکشورباتأکیدبربرنامهپنجم
 24. سیاستهایپیشنهادیتوسعهپایدارکشاورزیبرایبرنامهششمتوسعهکشور
 25. تحلیلیبرحکمرواییونقشآندرتوسعهروستایی
 26. آسیبشناسیتشکلهایمردمیدرتوسعهروستائی)باتاکیدبرشوراهاودهیاریها(
 27. تعاونیآببران؛رهیافتینویندرراستایمدیریتمشارکتیآبیاریدربخشکشاورزی
 28. بررسیآسیبهاوچالشهایتشکلهایتحتپوششسازمانتعاونروستاییدرایران
 29. جایگاهمدیریتنوینروستاییدرنواحیروستاییپیرامونکلانشهرهاو............ بررسیعواملموثربرمدیریت برنامهریزیوتوسعهروستاییایننواحی )مورد: بخشمرکزیشهرستاناصفهان)
 30. ضرورتپرداختنبهتوسعهروستاییدربرنامهششمتوسعهکشور
 31. بررسیعملکردشورایاسلامیروستاییدرایران
 32. نهادگراییرویکردینوجهتتوانمندسازیودستیابیبهمدیریتتوسعهپایدارروستاییباتاکیدبرنقش دهیاریها
 33. عرصههایواجداولویتبرایسیاستگذاریدربرنامهششمتوسعهکشوردرزمینهمدیریتروستاییدرایران
 34. تعیینسیاستمحوریتوسعهروستاییدرایرانبرمبنایآمایشسرزمین
 35. الگویبرنامهریزیومدیریتدرتوسعهپایدارروستایی؛تجربه"طرحتوسعهپایدارروستایمحمدآبادپسکوه"باتاکیدبرکارآفرینیواشتغال
 36. چالشهاوظرفیتهایمدیریتنواحیروستاییایرانباتأکیدبرنقشدهیاریهاوالزاماتآنبرایبرنامهششم توسعه
 37. یکپارچگیفضاییدرفرایندتوسعةپایدارباتاکیدبرمنظومههایروستایی
 38. ارزیابیتاثیرجوامعروستاییدرپایداریمنابعجنگلی)منطقهموردمطالعه: بخشیازجنگلهایبهشهرونکاء)
 39. مشارکتزناندرمدیریتروستایی
 40. تحلیلرویکردهاوساختارهایسیاستگذاریتوسعهروستاییدرکشورهایمنتخب؛دستاوردهاییبرایایران

-------------------------------------------------------------

ج. دانلود مقالات محور توسعه پایدار اجتماعی فرهنگی شامل:

 1. تبیین مشارکت روستائیان در توسعه سکونتگاه‌های روستایی دهستان حومه)شهرستان خدابنده(
 2. رتبه بندی روستاهای استان بوشهر از نظر سطح توسعه یافتگی
 3. نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد بنگاه‌های کسب و کار کوچک و متوسط روستایی با تاکید بر مشارکت جوانان روستایی
 4. نگرش روستاییان نسبت به مشارکت در طرح هادی روستایی در روستای سنگستان شهرستان همدان
 5. واکاوی عملکرد سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی شهرستان هشترود
 6. بررسی اثرات جنبه‌های حقوقی بهره برداری از اراضی کشاورزی در جوامع روستایی ایران
 7. ارزیابی عوامل موثر در ناکامی طرحهای تجمیع مناطق روستایی) مطالعه موردی : شهرستان پاوه، بخش نوسود، شهرک شرام (
 8. گردشگری روشها و آیینهای شکار سنتی پرندگان در استان گیلان
 9. ارزیابی عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران روستایی در طرحهای مرتعداری )مطالعه موردی: شهرستان ماهنشان(
 10. عملکرد فناوری اطلاعات در توسعه پایدار گردشگری روستایی)مطالعه موردی؛ روستاهای پیرامون شهرستان لُردگان(
 11. توسعه پایدار روستایی در سایه توجه به مشارکت زنان روستایی
 12. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه فرهنگی، اجتماعی جوامع روستایی
 13. بررسی و ارزیابی اقدامات و فعالیتهای طرح توسعهای منطقه سلسله در زمینه برنامه‌ریزی  مشارکتی
 14. بررسی تطبیقی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی و شهری ترکمن
 15. تببین و تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر ساختار خانواده) گرایش به خانواده کوچک( . در مناطق روستایی مطالعه موردی: بخش پشت آب شهرستان زابل
 16. کیفیت زندگی نواحی روستایی در بین گروه‌های کشاورز و غیر کشاورز مطالعه موردی: دهستان کنگور شهرستان کلاله
 17. نقش ظرفیت سازی در توسعه مناطق روستایی
 18. ارزیابی میزان برخورداری روستاهای کشور از خدمات بهداشتی – درمانی بااستفاده ازضریب ناموزون موریس
 19. نقش خبرگان محلی در جلب مشارکت مردم در فرآیند توسعه پایدار روستایی
 20. مطالعه و تعیین مولفه‌های بعد اجتماعی کشاورزی پایدار ) مطالعه موردی: شهرستان طالقان(
 21. تحلیلی پیرامون الزامات بازنگری در نظریه‌های برنامه‌ریزی  توسعه روستایی در ایران )با تاکید بر نظریه برنامه‌ریزی  ارتباطی و مشارکتی(
 22. تأثیر تحصیلات زنان در پایداری کشاورزی
 23. واکاوی و تحلیل تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی در توسعه اجتماعی  فرهنگی جوانان مناطق روستایی شهرستان اندیکا
 24. بررسی رابطه بین نگرش زنان سرپرست خانوار روستایی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره ( به خود توانمندی و میزان موفقیت کمیته امداد استان زنجان در توانمند سازی آنان
 25. بررسی نگرش روستاییان به جایگاه زنان روستایی در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی روستا
 26. ارزیابی اثربخشی مراکز ICT روستایی در توسعه پایدار روستایی مورد مطالعه شهرستان آزادشهر
 27. تحلیل مشکلات توسعه کشاورزی روستاهای شهرستان نیمروزبا دیدگاه مشارکتی
 28. تحلیل همیاری روستاییان منطقه سیستان در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مطالعه موردی )منطقه سیستان(
 29. بررسی عوامل موثر بر ساختار دهی اجتماعی جامعه روستایی از طریق راه اندازی مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات )تجربه کشور مالزی(
 30. تحلیل چالشها و چشماندازهای سالخوردگی جمعیت بر توسعه گردشگری روستایی مطالعه موردی: بخش جلگه رُخ تربت حیدریه
 31. تحلیل وضعیت سبک زندگی در مناطق روستایی استان زنجان
 32. بررسی زمینه‌های مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در مدیریت پایدار منابع طبیعی استان مازندران)منطقه نوشهر(
 33. تغییر سبک زندگی و فرآیند جامعهپذیری "روستایی مهاجر"براساس آرای "پییر بوردیو"
 34. برنامه‌ریزی  کلان روستایی با تکیه بر نیاز سنجی بخشی - روستایی
 35. نقش دانش بومی و نظام سنتی شیردان در شبکه زنان روستایی  
 36. ارزیابی و تحلیل میزان پایداری اجتماعی نواحی روستایی استان گیلان
 37. بررسی مشکلات روستاهای مناطق محروم استان آذربایجان شرقی با مروری بر اقدامات کمیته امداد امام خمینی ) ره )
 38. بررسی تاثیر مولفه‌های انسجام، اعتماد، انگیزه و اعتبار در پروژه‌های توسعه روستایی )مطالعه موردی پروژه حبلهرود(
 39. تحلیل شبکه ذینفعان محلی، قدرت اجتماعی و کنشگران کلیدی در راستای مدیریت مشارکتی منابع آب و توسعه پایدار روستایی)منطقه مورد مطالعه: روستای حسن آباد، شهرستان کرمانشاه(  
 40. ظرفیت ها، چالشها و نیازهای مناطق و جامعه عشایری در برنامه ششم توسعه  
 41. عوامل موثر بر هنجارهای ذهنی کشاورزان در خصوص پذیرش نوآوری در شهرستان خرمدره  
 42. مهاجرت و توسعه روستایی؛ بررسی نقش مهاجران در توسعه روستایی  
 43. کاربرد مدل مشارکتی در برنامه‌ریزی  توسعه جوامع روستایی مورد مطالعه: دهستان کاکاوند شرقی، شهرستان دلفان  
 44. تحلیل ابعاد اجتماعی سازگاری روستائیان با تغییر آب و هوا  
 45. اهمیت توانمندسازی زنان روستایی در معیشت پایدار خانوار روستایی  
 46. بررسی میزان مشارکت زنان در تصمیم گیریهای اقتصادی خانوار روستایی) مطالعه موردی: شهرستان همدان(  
 47. سنجش دیدگاه گردشگران و روستاییان در رابطه با کیفیت خدمات گردشگری در رونق اقتصاد روستایی )موردمطالعه: دهستان آبگرم شهرستان سرعین(  
 48. بررسی عوامل موثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اثرات آن بر توسعه پایدار روستایی )مطالعه موردی: تعاونی های بخش مرکزی شهرستان سنندج(  
 49. بررسی اثرات جنبه های حقوقی بهره برداری از اراضی کشاورزی در جوامع روستایی ایران  
 50.   الگوی پیشنهادی توسعه مناطق روستایی و عشایری از طریق تعاونی ها در برنامه ششم توسعه کشور
 51.  بررسی نقش تعاونی ها در توسعه پایدار روستایی با استفاده از تکنیک تحلیل SWOT
 52. نقش مشارکت روستاییان در توسعه پایدار روستائی

 ___________________________________________

د. دانلود مقالات محور توسعه پایدار اقتصادی شامل:

 1.  لیست اضافه خواهد شد....

____________________________________________________

ه. دانلود مقالات محور توسعه پایدار کالبدی شامل:

 1.  لیست اضافه خواهد شد....


 :: برچسب‌ها: مقالات جغرافیا, برنامه ریزی روستایی, همایش جغرافیا, دانلود مقاله
دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی. ضمنا از بازدیدکنندگا محترم وبلاگ تقاضا دارم در صورتی که مشکلی در مشاهده ی مطالب یا دانلود فایل ها دارن، از طریق ایمیل به من اطلاع بدن. ممنون
  :: مجید قرنجیک
Locations of visitors to this page :. چت با مديريت .:
کد وضعيت ياهو در وبلاگ