مشخصات اولیه ی آماری روستا چپاقلی و صیدآباد

(این دو روستا به لحاظ کالبدی یکی هستند.)

آدرس آماری تعداد خانوار جمعیت مرد زن مرد شاغل زن شاغل مرد بیکار زن بیکار
استان شهرستان بخش دهستان آبادی
گلستان ترکمن مرکزئ جعفربائ جنوبی چاپاقلی 490 2572 1272 1300 521 7 216 16
گلستان ترکمن مرکزئ جعفربائ جنوبی صیداباد 82 447 214 233 105 6 28 0

 روستای چپاقلی

  موقعیت سیاسی

استان گلستان ؛ شهرستان ترکمن ؛ بخش مرکزی ؛ دهستان جعفربای جنوبی ؛ طول  ′03 °54 شرقی و عرض ′58 °36 عرض شمالی ؛ در حدود 4 کیلومتری شمال شهر بندرترکمن، در کناره ی غربی جاده ی بندرترکمن - گمیش تپه روستایی نوپا (به لحاظ مکانی) وجود دارد که از تجمیع دو روستای «چپاقلی» و «سیدآباد» شکل گرفته و به طور رسمی به همین نام ذکر می گردد، با تلفظ محلی «چافاقلی- ثیداواد» که عموما فقط چافاقلی خوانده می شود(نقشه ی شماره ی 4).

از طرف شمال به روستای خواجه نفس ، از  جنوب به شهر بندر ترکمن ، از غرب به دریای خزر و از شرق به روستای هاشمنلی (بدون ارتباط مستقیم جاده ای قابل استفاده) محدود می شود. به لحاظ سطح بندی  سکونتگاههای  روستایی می توان آن را روستایی منفرد و مستقل دانست.

ویژگی های محیطی و جغرافیایی

ویژگی های محیطی و جغرافیایی روستا در قالب توصیفات شهرستان ذکر شد که قاعدتا روستا تابع آنهاست. ارتفاع روستا از سطح آب های آزاد 24 متر است ونیز شیب عمومی آن از شرق به غرب می باشد (بسیار نامحسوس). در عین همواری زمین های اطراف روستا، نشانه هایی از چند پادگانه ی دریایی در اطراف روستا به چشم می خورد که حاکی از پیشروی دریا در دوره های گذشته می باشد که در مکان یابی روستا متاسفانه به این موضوع و نیز اختلاف ارتفاعی اندک آن با سطح دریای خزر توجهی نشده است در حالی که این امر با توجه به برخی مطالعات انجام شده در سطح منطقه نشان از خطر بالای آبگرفتگی منطقه دارد. حتی یکی از آنها از میان بافت روستا می گذرد.

 پیشینه ی تاریخی

 

در حدود سالهای 30- 1320 شخصی به نام " ملا عراز حاجی" با سکونت در محلی واقع در ساحل  دریای خزر (که موقعیت آن در عکس شماره ی5 ) پایه گذار روستایی بود که در ابتدا به نام خود وی خوانده می شد. بعد از وی کم کم به صورت خودجوش ، افرادی از سایر نقاط در آنجا جمع شدند. با رونق گرفتن فعالیت صیادی ، این مکان کم کم گسترش یافت ، تاثیر این فعالیت اقتصادی در توسعه روستا به حدی بود که نام روستا را تغیر داد و "چاپاقلی" (چاپاق، اسم ترکمنی یک نوع ماهی در دریای خزر است و" لی" پسوندی است برای مکان و مالکیت). در طول این سال ها سطح آب دریا نوساناتی داشت . بالاخره در سال1372، دریا به حدی پیشروی کرد که باعث آبگرفتگی در روستا گردید و حتی تا 2 کیلومتری ساحل هم آمد و تا مدتها حتی هم اکنون در آنجا باقی ماند.مردم تا یکی، دو سال در روستای آب گرفته زندگی می کردند. در سالهای 73-1372 مردم با کمک دولت در مکانی در حدود 3 کیلومتری مشرق آنجا ساکن شدند. بنابراین اسکان در محل کنونی به صورت اجباری و ناشی از تهدید و فشار عوامل طبیعی (سیل) بوده است. ویژگی های این مکان قبلا ذکر گردیده است.

 وضعیت اجتماعی و فرهنگی

ویژگی های اجتماعی

ساختارهای اجتماعی ؛ در مورد اکثر روستاهای اطراف می توان گفت که تقریبا از یک یا دو یا چند طایفه ی محدود شکل گرفته اند مانند روستای «هاشمنلی» یا «توماجلر» که به ترتیب اکثرا از طایفه ی «هاشمن» و «توماج» هستند و به همین نام روستای خود را نام نهاده اند . اما این روستا که توسط شخصی به نام ملاعراز حاجی (و روستایی کوچکتر در کنار آن توسط شخصی به نام سید حاجی ) پایه گذاری شده بود ، به مرور با رونق گرفتن فعالیت صیادی ، عده ای ا نقاط  مختلف در آنجا جمع شده و روستا را وسعت دادند . بنابراین مشخص است که سکونتگاه طایفه واحدی نبوده است. همین عامل تا حدی سبب کاهش درجه ی اتحاد بین مردم شده است که در مواقعی انجام کارها  عمرانی و برخی دیگراز کارهای عمومی را کمی مشکل می کند. مثلا طرح جمع آوری زباله ی روستا به طور مرتب و منظم ، به دلیل عدم همکاری عده ای ، به خوبی اجرا نمی شود .

در سطحی دیگر روابط اجتماعی بین مردم تابع همان فرهنگ ترکمن ها ست، با نفوذ برخی ظواهر اجتماعی فرهنگ ایرانی (فارسی) ، فرهنگ احترام به افراد کهنسال و بزرگترها همچنان حفظ شده است ، در تمامی خانواده ها ، پدر سرپرست  خانواده است و فرهنگ مرد سالاری تا حدی حاکم است. فرهنگ مردم روستا مورد بخصوصی ندارد و همان فرهنگ غالب ترکمنی است .

به لحاظ مذهبی هیچ گونه تنوعی وجود ندارد و صد درصد  اهالی تابع مذهب حنفی از مذاهب چهارگانه ی اهل سنت هستند . از مساجد روستا فقط به عنوان محل برگزاری نماز و قرائت و آموزش قرآن به علاوه سخنرانی نماز جمعه استفاده می شود و استفاده دیگری ندارد. همچنین زنان به مسجد نمی روند .

تعصبات قبیله ای در بین مردم چندان جایگاهی ندارد (که دلیل آن قبلا ذکر شده است ) ولی تعصبات مذهبی نسبتا رایج است .

زبان مردم  هم مانند مذهب تنوعی ندارد و همان زبان ترکمنی (همه ی اهالی ) رایج در منطقه می باشد.

تحولات جمعیتی دوره های مختلف سرشماری در قالب شاخص های اصلی آن در جدول شماره ی 4 مرتب شده است.

سال

تعداد واحد مسکونی

خانوار

بعد خانوار

 

جمعیت

6ساله وبیشتر

با سواد

10ساله وبیشتر

 

کل

نرخ رشد

14 - 0

64 - 15

65 ساله و بیشتر

 

مرد

زن

مرد

زن

 

مرد

زن

 

1345

*

52

-

316

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

1355

*

166

6,5

1066

6,1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

1365

*

316

6,8

2122

5,9

*

*

*

1509

766

*

*

 

1375

412

418

6,3

2676

2,5

1262

1341

73

1099

1128

960

779

903

943

 

1385

531

611

5,9

3165

1,6

**

**

**

**

**

1307

1104

**

**

 

 

 مشارکت های روستاییان

آنچه به عنوان مشارکت های روستاییان از آن یاد می شود، عمدتا نمود چندانی در مراحل مختلف برنامه ریزی ندارد و توجهی به نیازها، آگاهی ها، تخصص ها و توانایی های روستاییان نشده است. از مشارکت در مراحل برنامه ریزی شاید بتوان از این موارد یاد کرد:

بازپرداخت کامل (قسط طولانی مدت) تسهیلات بنیاد مسکن که در زمان ساخت به آنها پرداخت شده بود.

کمک های مالی (خودیاری) روستاییان برای اجرای طرح های عمرانی در سطح روستا از جمله خیابان ها، لوله کشی آب، گاز و ...

 وضعیت اقتصادی

 

تفکیک بخش های سه گانه و منابع درآمد

براساس آمار سرشماری 1375 از کل جمعیت فعال روستای چپاقلی 32 درصد شاغل و 30,8 درصد بیکار هستند. ساختار اقتصادی روستا وابسته به کشاورزی است، به نحوی که 97 درصد از شاغلین روستا کشاورز هستند، 2,2 درصد در بخش خدمات و 0,8 درصد در بخش صنعت فعالیت می کنند. همان طور که اشاره شد توسعه ی  این روستا بستگی زیادی به فعالیت صیادی داشته و دارد ، بنابراین واضح است که عمده ترین فعالیت اقتصادی در آن ، فعالیت صیادی باشد.. درآمد و معشیت بسیاری  از ساکنین وابسته به این فعالیت است و مناظر روزانه داخل روستا (هم چنان که در عکس ها مشخص است ) به طور واضحی نشانگر این مسئله است .

حدود 200 (به علت عدم وجود آمار، این آمار غیر رسمی بوده و با مشاهدات و مصاحبه بدست آمده است.) نفر (عموما سرپرستان خانواده) به طور رسمی و قانونی از طریق فعالیت در شرکت های تعاونی صیادی وابسته به شیلات امرار معاش می کنند . اما به دلیل محدودیت و شرایط این صورت از فعالیت صیادی، عده ی زیادی از مردم به صیادی خارج از چارچوب قانونی این شرکت ها می پردازند ، که به دو صورت کوچک و محدود روزانه و یا گروهی و وسیع و دوره ای انجام می شود . البته ریسک حالت دوم زیاد است ، به طوری که تاکنون - به ویژه در چند سال اخیر - چندین نفر از همین روستا در این راه جان خود را از دست داده اند (غرق شدن در دریا ، تصادف در تعقیب و گریز با ماموران حراست دریا ، درگیری در دریا با ماموران حراست دریایی کشور همسایه - به دلیل صید در آبهای کشور همسایه - و نیز درگیری با ماموران داخلی و...) زیرا صید ماهی مخصوصا ماهیان خاویاری در این دریا به جز از از طریق تعاونی های شیلات معمولا ممنوع می باشد ، با وجود این بازهم به علت بیداد بیکاری در روستا و کل منطقه ، فشار معشیت مردم را به این کار وا می دارد .

در ظاهر امر چنین شیوه ی صیادی مذموم به نظر می رسد ولی بدون در نظر گرفتن شرایط منطقه و آشنایی با آن نمی توان در مورد این فعالیت اظهار نظر کرد .

اما سایر فعالیت های اقتصادی ؛ بعد از صیادی ، عمده ترین فعالیت اقتصادی ، دامداری و زراعت است . البته دامداری در مقیاس وسیع (گله ای یا دامداری های بزرگ) در داخل بافت روستا به چشم نمی آید و عمدتا به صورت نگهداری تعداد محدودی دام در حیاط منازل است . البته در اطراف روستا چند واحد دامداری صنعتی وجود دارد که وابستگی و اثر خاصی بر روستا ندارد . دام های موجود شامل گاو ، گوسفند ،طیور و تعدادی بز و شتر می باشد . این دام ها عمدتا به صورت دستی تغذیه می شوند و فقط در مواقعی  از سال برخی از آنها به صورت روزانه در مراتع (زمین های کشاورزی برداشت شده یا کشت نشده ) یا زمین های خالی سرسبز تعلیف می شوند (در کنار تغذیه دستی ).

از این دام ها فر آورده هایی چون شیر و لبنیات ، گوشت ، پشم، تخم مرغ و کود حیوانی بدست  می آید که مکان مصرف و عرضه آنها عمدتا شهر بندر ترکمن و نیز داخل خود روستاست .البته چند سالی است که شیر توسط  شرکت هایی جمع آوری می شود و میزان شیر عرضه شده و نیز لبنیات در خود روستا کاهش یافته است .

فعالیت  دیگر قالی بافی است . هیچ گونه فعالیت باغداری در روستا و اطراف آن انجام نمی شود  و درختان موجود در بافت مسکونی روستا ، درختان باغچه هستند که جهت تزیین و استفاده ی خانگی از میوه هایشان کشت می شوند .

اما فعالیت قالی بافی ، از دو جهت اهمیت دارد ، به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ فرهنگی که این دو جنبه با یکدیگر عجین شده اند . فعالیت قالی بافی کاملا توسط زنان و دختران انجام می گیرد و بافت آن با سه هدف عمده صورت می گیرد :

فروش (در آمد) ، جهزیه عروس و استفاده در منزل . در زبان ترکمنی به نوع اول « ساتلیق» و به نوع دوم و سوم «توتلیق» می گویند. قالی ها و قالیچه های فروشی توسط افراد مشغول در کار خرید و فروش قالی (واسطه ها) سفارش شده و با تامین مواد اولیه (انواع نخ قالی) توسط آنها ، در نهایت به خود ایشان فروخته می شود ، یا اینکه عده ای که نیاز به قالی برای جهیزیه عروس دارند، به بافندگان سفارش می دهند .

عمده ی قالی های و قالیچه ها بدون الگو و نقشه بافته می شوند ( به جز قالی هایی با نقش های جدید کم کاربرد ).دختران از کودکی این الگو و نقش ها را که به آنها« گل» می گویند،  می آموزند و در ذهن خود حفظ می کنند .

فعالیت های بخش های دیگر محدود است . این فعالیت ها شامل :

کارگاه های نجاری ، آلومینیوم کاری ، ساخت و تعمیر قایق های موتوری و خدمات بقالی ،  نانوایی، شرکت و فروشگاه تعاونی و آرایشگاه است.  

 

جدول شماره ی  5  - فعالیت های کارگاهی روستای چپاقلی

 

نوع کارگاه

 تعداد

افرادشاغل

(متوسط درکارگاه)

                تولیدات

     وضعیت

محل تامین مواد اولیه

محل عرضه وفروش

1

     نجاری

4

4

قایق-درب وپنجره-دکوراسیون

        فعال

بندرترکمن-کردکوی-گرگان

داخل روستاوخارج

2

ساخت قایق موتوری

3

3

                    قایق

         فعال

بندرترکمن-کردکوی-گرگان

داخل روستاوخارج

3

آلومینیوم کاری

1

1

درب و                پنجره

        فعال

بندرترکمن-کردکوی-گرگان

داخل روستاوخارج


 
 

 فعالیت های تجاری روستای چپاقلی

فروشگاه لباس

آرایشگاه

فروشگاه تعاونی

نانوایی

بقالی

نوع واحد

1

3

1

4

19

تعداد

1

3

1

3

19

نیروی شاغل

*****************************************

*****************************************

*****************************************

 آمارهاو اطلاعات تهیه و آماده شده ی موجود در وبلاگ

 1.  جزییات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٨٥ روستای چپاقلی........ اینجا!
 2. موقعیت روستای چپاقلی در نقشه ی راه های شهرستان ترکمن ........... اینجا!
 3. روند تحولات جمعیتی روستای چپاقلی طبق آمار موجود ....................... اینجا!

 

همچنین آمارهای زیر در حال تهیه و مرتب سازی برای قرار گرفتن در وبلاگ هستند:

 

 1.  آمارهای کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٨٥ .................... اینجا!
 2.  آمار امکانات و خدمات موجود در روستای چپاقلی در سال ١٣٨٨ ........... اینجا!
 3.  آمار سرشماری کشاورزی سال ١٣٨٢ (آخرین سرشماری کشاورزی) ..... اینجا!
 4.  آمار واحدهای اقتصادی خدماتی در روستای چپاقلی در سال ١٣٨٨ ....... اینجا!
 5.  آمار واحدهای اقتصادی کارگاهی در روستای چپاقلی در سال ١٣٨٨ ...... اینجا!
 6.  نقشه ی محدوده ی کالبدی روستای چپاقلی در سال ١٣٨٨ ............... اینجا!
 7.  ارزش زمین و ساختمان در روستای چپاقلی در سال ١٣٨٥ (غیررسمی)..اینجا!
 8.  پلان انواع مساکن در روستای چپاقلی .......................................... اینجا!

 

** مدل های سه بعدی برای Google Earth

 1. مدرسه 12 فروردین، چپاقلی
 2. کارگاه نجاری جلیل قرنجیک
 3. منبع آب روستای چپاقلی
 4. میدان مرکزی روستای چپاقلی
 5. میدان شمالی روستای چپاقلی
 6. میدان جنوبی روستای چپاقلی
 7. مسجد جامع ابوحنیفه ی روستای چپاقلی
 8. ....... 

*****************************************

*****************************************

*****************************************


 

 

عكس ماهواره اي روستای چپاقلی از سمت شمال 

عكس ماهواره اي روستای چپاقلی از سمت شمال

 

عکس ماهواره اي روستای چپاقلی از بالا

 عكس ماهواره اي روستای چپاقلی از بالا

 

ورودي روستای چپاقلی

 

 

ورودی روستای چپاقلی 

 

 

خانه بهداشت روستای چپاقلی

خانه بهداشت روستای چپاقلی

  

ميدان اصلي روستای چپاقلی

میدان اصلی روستای چپاقلی

 

معبر اصلی روستای چپاقلی 

 معبراصلی روستای چپاقلی

 

مدرسه ی دخترانه ی روستای چپاقلی (ابتدایی = شهید عیسی قلی کم

و راهنمایی = شهید محمد جلیل برداری)

مدرسه ی دخترانه ی روستای چپاقلی

 

مدرسه ی پسرانه ی روستای چپاقلی (ابتدایی = ١٢ فروردین

و راهنمایی = شهید طاهر قره جه)

مدرسه ی پسرانه ی روستای چپاقلی

 

یک معبر فرعی (کوچه) در روستای چپاقلی

یک معبر فرعی (کوچه) در روستای چپاقلی

 

یکی از مساکن در روستای چپاقلی

یکی از مساکن در روستای چپاقلی

 

غروب یک روز بهاری در روستای چپاقلیغروب یک روز بهاری در روستای چپاقلی

 

یک قالی دستباف ترکمنی در روستای چپاقلی

یک قالی دستباف ترکمنی در روستای چپاقلی

 

ساحل قدیمی روستای چپاقلی

ساحل قدیمی روستای چپاقلی 

 

دامداری در کنار یکی از معابر روستای چپاقلی

دامداری در کنار یکی از معابر روستای چپاقلی

 

بخش جدید روستای چپاقلیبخش جدید روستای چپاقلی

 

مخزن آب هوایی روستای چپاقلی

مخزن آب هوایی روستای چپاقلی

 

کارگاه آلومینیوم عبدالرحمن برکی

کارگاه آلومینیوم عبدالرحمن برکی

 

کارگاه نجاری جلیل قرنجیک

کارگاه نجاری جلیل قرنجیک

 

منظره ای از اطراف روستای چپاقلی

منظره ای از اطراف روستای چپاقلی

 

 

.... در آینده عکس های دیگری نیز به این مجموعه اضافه خواهد شد....

منتظر باشید.........

 

مجید

*****************************************

*****************************************

*****************************************

این تصویر ماهواره ای روستاست که از طریق سایت گوگل ارث (www.maps.google.com) به طور مستقیم در اینجا قابل مشاهده ست. البته می شه تصویر رو بزرگ و کوچیک یا جابجا کرد و بقیه ی جاهارو هم دید.


View Larger Map
مشاهده ی سایت اصلی

 

*****************************************

*****************************************

*****************************************

به نام خدا

صحبتی با اهالی چپاقلی و مشکلات روستا از دیدی دیگر

مکانی که اکنون به این نام خوانده می‌شود، در واقع حاصل تجمیع دو روستا یکی به همین نام و دیگری روستای کوچکتری به نام سیدآباد است. دلیل این تجمیع را خود اهالی بهتر می‌دانند ولی به طور خلاصه به علت آبگرفتگی‌های سال‌های اوایل دهه‌ی 70 شمسی و در نتیجه غیرقابل سکونت شدن این دو روستا، به کمک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در حدود سه کیلومتری شرق آن و در وسعتی حدود 40 هکتار تجمیع گردید.

در مورد مشخصات  عمومی این روستا در گذشته مطالبی نوشته‌ام (اینجا) ولی بیشتر دوست دارم در مورد مشکلات و مسائل روستا مطلب بنویسم (البته با اجازه اهالی عزیز). البته خوب بعضیا ممکنه از من ایراد بگیرن که من زیاد تو روستا نیستم و بیشتر تهرانم ولی، من هم مثل بقیه اینجا بزرگ شدم و البته به خاطر رشته‌ام سعی می‌کنم دید متفاوتی نسبت به روستامون داشته باشم. در هر حال، خیلی از مطالبی که می‌خوام بگم بیشتر تو سفرام یاد گرفتم. سفرهایی به شمال، شمال شرق، شمال غرب، جنوب غرب و مخصوصا مرکز ایران در طول شش سال دانشگاهم. مردمی رو دیدم که با کمترین امکانات و در دورافتاده‌ترین مکان‌ها با توکل به خدا و استفاده از نیروی فکر و نوآوری‌شون زندگی و امکانات بهتری برای خودشون فراهم کردن. ولی متاسفانه ما حتی از امکانات موجود خودمونم استفاده نمی‌کنیم. طرف صحبت من بیشتر با همسن و سال‌های خودم و نوجوان‌هاست. اگر کمی مطالعه در زمینه‌ی روستا و مناطق مختلف کشور داشته باشید، می‌دونید که به ندرت روستایی همچون روستایی ما وجود داره که بسیاری از بسترهای توسعه را در خود آماده دارد. چون یکی از مشکلات اساسی روستاهای کشور ما برای توسعه، وضعیت فیزیکی و کالبدی (مرتب بودن خیابان‌ها، کوچه‌ها، مساکن، سهولت ارتباطات داخلی و مانند آنها) روستاست که همه‌ی اهالی می‌دونن که روستامون این مشکل اساسی رو نداره.

در مورد اهمیت ساختار و نظم کالبدی و فیزیکی: یکی از مشکلات سر راه اجرای طرح‌های هادی، وضعیت نابسامان فیزیکی و کالبدی روستاهاست. برای رساندن بسیاری از امکانات (از جمله آب، برق، تلفن، گاز و...)، جمع‌آوری زباله، ایجاد سیستم جمع‌آوری و دفع فاضلاب و آب‌های سطحی، سهولت رفت و آمد، امنیت رهگذران و بسیاری مسائل دیگر نیاز است تا راه‌های داخل روستا (کوچه‌ها و خیابان‌ها) اصلاح شده و بهبود یابند تا زیرساخت سایر امکانات فراهم گردد.

وقتی روستا فاقد نظم کالبدی و فیزیکی باشد، اصلاح شبکه‌ی معابر بسیار دشوار می‌گردد. مثلا نیاز می‌شود که بسیاری از تاسیسات (مساکن، مغازه‌ها و...) عقب نشینی کنند که مشخصا افراد با از دست دادن اموال و زمین‌های خود مخالف‌اند. طرح هادی هم که اجرا نشود، مشکلات روستا به قوت خود باقی خواهد ماند و بسیاری مسائل دیگر که مطلب رو طولانی نمی‌کنم.

خوب حتما می‌دونید که روستای ما از این لحاظ هیچ مشکلی نداره. امکانات چهاگانه آب، برق، گاز و تلفن هم که برقرار است.

با ذکر این مقدمه می‌خوام مسائل گفتنی روستا رو فهرست کنم و اول هم مسائل فرهنگی و انسانی، یعنی اول خود ما اهالی. بزارید چند تا مسئله‌ی ساده و در عین حال مهم رو بگم.

ما اهالی این روستا رو دو بخش می‌دونیم: سیدآباد و چپاقلی؛ و بر همین اساس در سرشماری‌ها جدا محسوب شده و جداگانه سرشماری می‌شوند. آیا دقت کردید این کار چه فواید و مضراتی داره؟

فواید: من که هیچ فایده‌ای در این کار نمی‌بینم، اگه شما می‌بینید حتما به من بگید.

مضرات: طبق سرشماری سال 85، رتبه‌ی جمعیتی چپاقلی با 2572 نفر در شهرستان پنجم است. ولی اگر با سیدآباد یکی محسوب می‌شد، هم‌رتبه با سیجوال در جای دوم قرار می‌گرفت به خاطر اینکه ملاک اصلی در رده‌بندی و بودجه‌بندی کشور، جمعیت مکان‌هاست، در تقسیم‌بندی جدید شهرستان (ترکمن و گمیشان) احتمال اختصاص مرکزیت دهستان وجود داشت که مزایای خاص خود را دارد. همچنین، در دسته‌ی روستاهای بالای 3000 نفر قرار گرفته و پتانسیل بیشتری می‌یافت.

در صورت ادغام، یک دهیاری واحد و شورای واحد تشکیل شده و آنها در برابر عده‌ی بیشتری از مردم پاسخگو و مسئول می‌شوند.

و مسائلی از این دست که شاید شما خود بهتر بدونید.

یه مسئله‌ی اساسی دیگه، دید مردم نسبت به دهیاریه؛ مردم از دهیاری انتظار پیشبرد کارهاشونو دارن. ولی آیا می‌دونید که طبق قانون دهیاری‌ها، وزارت کشور اونهارو نهادی مستقل می‌دونه؟ (مثل شهرداری در شهرها) یعنی باید متکی به خود بوده و از طریق درآمدها، کمک‌ها و عوارض خود مردم فعالیت کنه. حالا ببنید خود ما چه برخوردی با دهیاری داریم؟ دهیاری دولت نیست بلکه مردمه. دولت از این طریق روستا رو به خود روستاییان سپرده. یعنی اگه مردم نخوان و همت نکنن، روستا پیشرفت نمی‌کنه. تو این مورد می‌تونید بعضی وقتا با دهیارمون (عزیز شریعتی) صحبت کنید ببینید چی میگه.

حتما می‌دونید که بیشتر تیرای برق روستا دارای چراغ روشنایی هستن و می‌دونید که نگهداری از اونا هزینه داره. تا حالا از خودتون پرسیدید که چرا بعضی لامپا همیشه روشنه و تعدادی دیگه بیشتر وقتا خاموشه؟ حتما دلیلشو می‌دونید: بعضیا کوچه و خیابونو مال خودشون نمی‌دونن و ازش استفاده نمی‌کنن!!! اینا کوچه و روشناییشو نیاز ندارن، حتی اگه روشن باشه ازش استفاده نمی‌کنن!!! تو هر کوچه معمولا 6 تا 8 خانوار زندگی می‌کنن با یک یا دو تیر برق. مگه یه لامپ بین 6 خانوار چقد هزینه می‌شه؟!

یه مسئله دیگه جمع‌آوری زباله‌هاست. شنیدم که بعضیا میگن ما زباله رو به دهیاری نمیدیم یا اصلا نمی‌خواییم بدیم. خودمون می‌بریم اطراف یا آتیش میزنیم!! واقعا چرا؟ آیا فکر نمی‌کنیم که این کارها مزاحمت برای دیگران و همسایگانه؟ مگه در مسلمونی آزار و اذیت کار خوبیه؟ می‌یریم می‌ندازیم تو کانال آب!! این کار علاوه بر آلوده کردن محیط اطراف روستا، ساکنان نزدیکش رو هم آزار می‌ده. یا آتیش می‌زنیم!! دودش همسایه‌ها رو تا چندین خونه‌ی اطراف اذیت می‌کنه. مگه این حق‌الناس نیست؟؟!!

فصل بارندگی که می‌شه، بعضی کوچه‌ها نسبتا خوبن و بعضی دیگه اصلا نمیشه ازشون رد شد!! بعضی‌هاشون هر چند وقت یه بار شن‌ریزی یا سنگ‌ریزی می‌شن ولی بعضی دیگه نه. چرا؟ چون ساکنین برخی کوچه‌ها با همکاری هم هزینه‌شو تامین می‌کنن ولی بیشتر کوچه‌ها این کارو نمی‌کنن و منتظر دولتن!! هیچ وقت منتظر نباشیم!! روستا مال ماست نه دولت!! دهیاری نماینده‌ی ماست نه دولت، پس باید خودمون نگهش داریم.

یادمه چند بار سخنران نماز جمعه (حاجی بایرام آخوند) در مورد نگهداری دام‌ها در کنار خیابون و کوچه تذکر داد و گفت که این کار خوبی نیست. واقعا چرا ما کوچه و خیابون که یک مکان عمومیه (یعنی به همه تعلق داره و برای عبور و مروره) رو کثیف می‌کنیم ولی از سود همون دامی که داریم ازش در محیط عمومی نگهداری می‌کنیم ذره‌ای به بهبود اون اختصاص نمی‌دیم!

اما اشتغال؛

همه می‌دونیم که وضعیت اشتغال روستا خیلی بده و بیشتر جوونا بیکارن: یه وقت میرن کارگری، یه وقت برداشت شالی، یه وقت دریا. خلاصه کار ثابتی ندارن و موقته. این از مشکلات اساسی منطقه‌ی ماست. قبول دارم که خیلی از اینا مربوط به سیاست‌های دولتیه و از کم‌کاری مسولین ناشی می‌شه، ولی آیا همش تقصیر اوناست؟ به نظر من که این بیکاری به میزان زیادی به خود ما بستگی داره. خیلی وقتا کار هست ولی چون یه مقدار آینده‌نگری می‌خواد جوونا ازش فرار می‌کنن. بزارید یه مثال بزنم. عموی من (خلیل) سال‌هاست نجاره و سرشم حسابی شلوغه. تو این سال‌ها به جز یه نفر هیچ کس ثابت پیشش نایستاد و شاگردی نکرد. چون درآمد زیادی نداشت. تا اوضاع دریا خوب می‌شد همه می‌رفتن دریا تا سود کنن؛ (دریایی که به علت سیاست‌های اشتباه دولت و صید بی‌رویه‌ی خودمون از یک نعمت خدادادی تبدیل به یک معضل خطرناک و پرحادثه شده). ولی اگر کسی می‌موند (که به اندازه 3 یا 4 نفر شاگرد نیاز داره) بعد از چند سال استاد نجار می‌شد و مستقل. همون طوری که خودش قبلا شاگرد بود و الان استاد. چرا یه مقدار آینده‌نگری نداریم ما جوونا؟ یه مسئله‌ی مهم‌تر عدم استفاده از قدرت کارآفرینی و ریسک پذیریه. چرا ما از پتانسیل‌های روستامون استفاده نمی‌کنیم؟ مثلا همین کنار جاده بودن. من چیزی نمی‌گم ولی می‌تونید با کنار جاده‌ی روستای سیجوال مقایسه کنید. خودتون متوجه می‌شید.

 

ادامه دارد...

 

****************************************

*****************************************

*****************************************

صفحات مرتبط:

رزومه ی من

استان گلستان

دریافت اطلاعات

نظرسنجی وبلاگ

نقشه های Shape

عضویت در خبرنامه ی وبلاگ

دانلود مقالات اولین همایش سراسری دانشجویی جغرافیا

دانلود تمامی مقالات دومین همایش سراسری دانشجویی جغرافیا

دانلود تمامی مقالات سومین همایش سراسری دانشجویی جغرافیا

 

 

 لینک های مرتبط (سایت و وبلاگ های دیگر):

صفحه نخست وبلاگ

 سایت گروه نواندیشان طرح و توسعه

مرکز آمار ایران

مجلات دانشگاه تهران

وبلاگ اسماعیل یمرلی (جغرافیای نوین)

وبلاگ جلیل قزل (شهرسازی)

وبلاگ روستای قرنجیک

وبلاگ روستای پنج پیکر

وبلاگ احسان تراج (شهرسازی شمال)

وبلاگ آییژ عزمی (توسعه روستایی)

وزارت جهاد کشاورزی

موسسه توسعه روستایی ایران

وبلاگ فروش انواع نقشه، لایه های جی ای اس و آمار


 


دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی. ضمنا از بازدیدکنندگا محترم وبلاگ تقاضا دارم در صورتی که مشکلی در مشاهده ی مطالب یا دانلود فایل ها دارن، از طریق ایمیل به من اطلاع بدن. ممنون
  :: مجید قرنجیک
Locations of visitors to this page :. چت با مديريت .:
کد وضعيت ياهو در وبلاگ